_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

11/18/2017

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΒΙΝΤΕΟ


Μία νέα προσπάθεια ξεκίνησε στο διαδίκτυο μέσω της οποίας θα μαθαίνουμε τα νέα της Ορθοδόξου Μητροπόλεως Χονγκ Κονγκ και Άπω Ανατολής.
Στο πρώτο βίντεο, που αναρτούμε εδώ και απευθύνεται στο ελληνόφωνο κοινό, μας ξεναγεί ο ίδιος ο Σεβ. Μητροπολίτης Χονγκ Κονγκ κ. Νεκτάριος. 
Παρουσιάζονται και δράσεις σε επαρχίες της Μητροπόλεως από την αρχή του Εκκλησιαστικού έτους (1 Σεπτεμβρίου 2017). 
Θα υπάρξει ανάλογη σειρά βίντεο και στα αγγλικά. 
Επί του παρόντος αναρτούμε και ένα βίντεο στα αγγλικά, στο οποίο ο Μητροπολίτης κ. Νεκτάριος αναφέρεται στην προεόρτια περίοδο των Χριστουγέννων, στην οποία εισήλθαμε με την έναρξη της νηστείας.

11/17/2017

Μηνύματα συμπάθειας του Οικουμενικού Πατριάρχη προς τον Μητροπολίτη Σύμης και τον Δήμαρχο Σύμης


Την συμπαράσταση του στους πληγέντες από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Σύμη εξέφρασε με Πατριαρχικά Γράμματα προς τον Μητροπολίτη Σύμης Χρυσόστομο και τον Δήμαρχο της νήσου, κ. Ελευθέριο Παπακαλοδούκα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος, από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκαν τα ακραία φαινόμενα, ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις και τις προσπάθειες όλων των αρμοδίων φορέων για την αποκατάσταση των ζημιών και προσεύχεται για την ανακούφιση των πληγέντων. 
Ακολουθούν τα Πατριαρχικά Γράμματα προς τον Μητροπολίτη Σύμης και τον Δήμαρχο Σύμης: 
Α. Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σύμης, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Νοτίου Αἰγαίου Πελάγους, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Χρυσόστομε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ. 
Πληροφορηθέντες μετά λύπης πολλῆς τάς ὡς ἐκ τῆς σφοδρᾶς βροχοπτώ-σεως ἐπισυμβάσας καταστροφάς καί ζημίας εἰς τήν νῆσον Σύμην καί ἕδραν τῆς Ἐπαρχίας ὑμῶν σπεύδομεν διά τῆς παρούσης ἵνα συμπαρασταθῶμεν ἠθικῶς πρός τήν ὑμετέραν λίαν ἀγαπητήν Ἱερότητα καί μέσῳ αὐτῆς πρός τόν εὐαγῆ κλῆρον καί τόν φιλότιμον καί φιλόχριστον λαόν καί ἐκφράσωμεν τόσον ἀπό μέρους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ὅσον καί ἡμῶν προσωπικῶς τήν συμπάθειαν καί τό στοργικόν ἐνδιαφέρον ἡμῶν. 
Πᾶσα τοιαύτη δυσάρεστος ἐξέλιξις εἰς τήν καθημερινότητα τοῦ κόσμου ἀποκαλύπτει τάς τραγικάς διαστάσεις τοῦ οἰκολογικοῦ, λεγομένου, προβλήματος εἰς τό ὁποῖον αἰσθανόμεθα μεγάλην τήν εὐθύνην τοῦ ἀνθρωπίνου παράγοντος. Ὅταν αὐτά τά γεγονότα μάλιστα πλήττουν τάς ὑπό τό μαρτυρικόν ἡμέτερον ὠμόφορον Ἐπαρχίας καί περιοχάς αἰσθανόμεθα τήν εὐθύνην ἡμῶν μείζονα, ὥστε νά δράμωμεν καί προσευχητικῶς νά σταθῶμεν παρ᾿ ὑμῖν, δεόμενοι τοῦ Δημιουργοῦ καί Προνοητοῦ Θεοῦ ὅπως ἀποτρέψῃ εἰς τό ἑξῆς φαινόμενα τοιαύτης καί τοσαύτης ἐντάσεως διά νά μή πληγῇ, ὑπέρ ὅ δύναται, ὁ ἤδη δοκιμαζόμενος λαός. 
Ὅθεν ἀπό τοῦ Φαναρίου, τοῦ φάρου θέσιν ἐπέχοντος εἰς τάς πνευματικάς κακοκαιρίας καί ταραχάς, ἐκφράζομεν πρός ὑμᾶς πάντας τό ἀμέριστον εἰλικρινές ἐνδιαφέρον καί τήν συμπάθειαν ἡμῶν, ἐπιδαψιλεύοντες πρός τό ὑμέτερον πνευματικόν ποίμνιον τοῦ Χριστοῦ τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἵνα ὡς τάχιστα ἀντιμετωπισθοῦν αἱ συνέπειαι τῶν φαινομένων καί ἐπανέλθῃ ἡ γαλήνη καί ἡ ἠρεμία εἰς τά καθαρά καί ὁλογάλανα νερά τῆς νήσου τοῦ προσφάτως ἑορτάσαντος Πανορμίτου καί τῶν πέριξ πεφιλημένων νήσων. 
,βιζ’ Νοεμβρίου ις’ 
Β. Τῷ Ἐντιμοτάτῳ κυρίῳ Ἐλευθερίῳ Παπακαλοδούκᾳ, Δημάρχῳ Σύμης, τέκνῳ τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ, χάριν καί εἰρήνην παρά Θεοῦ. 
Ἐπληροφορήθημεν μετά δυσαρέστου ἐκπλήξεως περί τῆς ἐπισυμβάσης καταστροφῆς καί τῶν ζημιῶν ἐν τῇ Αἰγαιοπελαγίτιδι νήσῳ ὑμῶν καί ἐθλίβημεν, κατ᾿ ἄνθρωπον, πολύ, ὅτι ἐξ αὐτῶν ἡ φύσις καί ὁ διαχειριστής αὐτῆς ἄνθρωπος ἐπλήγησαν μεγάλως μέ τραγικάς ἐπιπτώσεις εἰς τήν ζωήν τῆς τοπικῆς κοινωνίας. 
Κινούμενοι, ὅθεν, ἐκ πατρικοῦ ἐνδιαφέροντος διά τόν ὑμέτερον Δῆμον, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ ὑπερήφανον καί ἡρωϊκόν τμῆμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐκφράζομεν τήν ἠθικήν ἡμῶν συμπαράστασιν καί τήν στοργήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, προσευχόμενοι ὑπέρ ταχείας ἀποκαταστάσεως τῶν ὑλικῶν καί φυσικῶν φθορῶν πρός ἐξισορρόπησιν τῆς διαταραχθείσης ζωῆς εἰς τό ὑμέτερον γεωγραφικόν διαμέρισμα τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας. 
Διά τοῦτο συμπάσχοντες καί συναλγοῦντες ἐκ τῆς Βασιλευούσης τῶν Πόλεων διαπέμπομεν πρός ὑμᾶς μήνυμα ἐνισχύσεως, παραμυθίας καί ἐπιστηριγμοῦ, κατά τάς κρισίμους αὐτάς στιγμάς τῆς δοκιμασίας, γνωρίζοντες ὑμῖν ὅτι ἡ εὐχή καί ἡ εὐλογία τοῦ Πατριάρχου τοῦ Γένους εἶναι πάντοτε μαζί σας. 
Ἡ δέ Χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Δημιουργοῦ τῶν ἁπάντων Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡμῶν εἴησαν φυλακτήριον καί ἐπιστηριγμός τοῦ πληγέντος Συμιακοῦ λαοῦ καί ὁρμητήριον ἀσφαλές ἐκ πάσης τοῦ πειρασμοῦ ἐπιβουλῆς. 
,βιζ’ Νοεμβρίου ις’

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (17 Νοεμβρίου 2017)

Ο Πατριάρχης με την οικογένεια του Διπλωμάτη Ν. Σαπουντζή, ο οποίος είχε διατελέσει και Πρόξενος στην Πόλη 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ἱερολ. Διάκονον Δρα Στέφανον Toma, ἐκ Ρουμανίας, μετεκπαιδευόμενον ἐν Γερμανίᾳ. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Καλαντζῆν, Γενικόν Γραμματέα Θρησκευμάτων, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Κεραμίδα, συνεργάτιδος αὐτοῦ. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαον Σιγάλαν, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Μόντρεαλ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας Ράδου καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν, καί Νικόλαον Σαπουντζῆν, Σύμβουλον Α’ ἐν τῇ ἐν Βιέννῃ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας - Ὅλγας Νικολαΐδου καί τῶν τέκνων αὐτῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Φωστηρόπουλον, Ὑπεύθυνον Πολιτικῶν Ὑποθέσεων ἐν τῇἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας Κοτζανάκη, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Κουβέϊτ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Παναγόπουλον, Δήμαρχον Αἰγιαλείας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Ἀσημακοπούλου, Προέδρου τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Ἀναγέννησις» Ἀκράτας, τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Καρρᾶ, Προέδρου τῆς Κοινότητος αὐτῆς, καί μελῶν τοῦ ὁμωνύμου Θεατρικοῦ Ὁμίλου. Tόν Ἐντιμ. κ. Διονύσιον Παΐτσογλου, Στέλεχος τῆς Ἀεροπορικῆς Ἑταιρίας «Türk Hava Yolları», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Zeynep, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Εὐστάθιον Κοντμερίδην, Διευθυντήν Φορολογικῆς Περιφερείας Θεσσαλονίκης, καί Ἰωάννην Πούλιον, Οἰκονομολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Νικολέτας, Λογιστρίας, ἐκ Σερρῶν, καί τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Μαρίνου, Φαρμακοποιοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μαλαβέταν, Δημοτικόν Ὑπάλληλον, ἐξ Αἰγιαλείας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Κετσέ, Λογιστήν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Στυλιανοῦ, Στελέχους τῆς Ἑταιρίας Ἠλεκτρισμοῦ «OriginEnergy», ἐξ Ἀδελαΐδος Αὐστραλίας. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Γκουεγκενίτζε, ἐκ Γεωργίας, Φοιτητήν Θεολογίας ἐν Θεσσαλονίκῃ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, κατά την κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Αἰκατερίνης Σαρίογλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Ἀντιγόνης, την Τρίτην, 14ηνΝοεμβρίου.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ


Την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκαν, μετά το πέρας της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, τα εγκαίνια του Ιερού Σκευοφυλακίου, του Ιερού Καθεδρικού Ναού της Παναγίας Κεχαριτωμένης, στη Χώρα, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Παϊσιο, παρουσία των Αρχών της νήσου και πλήθους πιστών Καλυμνίων. 
Ένας χώρος – κόσμημα, απόλυτα ταιριαστός με την αρχοντιά που αποπνέει η Μεγάλη Κυρά της Καλύμνου, η Παναγία των «Τσικουών», λειτουργεί στο υπερώο του νάρθηκα. Εκεί, φυλάσσονται θησαυρίσματα της μακραίωνης ιστορίας του παλαίφατου Καθεδρικού Ναού, που η ευσέβεια των πιστών Καλυμνίων και η φροντίδα των παλιότερων εφημερίων και εκκλησιαστικών συμβουλίων διεφύλαξε. 
Σήμερα, χάρη στην άοκνη εργασία και μέριμνα του εφημέριου του Ι. Ναού π. Αμφιλοχίου Σακαλλέρου, των επιτρόπων και συνεργατών του, των ευλαβών δωρητών και πρωτίστως στις πατρικές ευχές, στην επίβλεψη και προσωπική συνεισφορά και παρουσία του μυσταγωγού και θεοφιλή προσκυνητού της Κεχαριτωμένης, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου, η Κάλυμνος απέκτησε ένα χώρο θρησκευτικού πολιτισμού και εκκλησιαστικής ιστορίας. 


Στις προθήκες του Σκευοφυλακίου ο επισκέπτης θαυμάζει κειμήλια του ιερού ιστορικού Ναού από το 18ο και 19ο αιώνα. Ιερά Σκεύη, διαφόρων ειδών αφιερώματα, ένας χρυσοκέντητος ρωσικός Επιτάφιος του 19ου αιώνα, εικόνες μεταβυζαντινής τέχνης, αρχιερατικές στολές, εγκόλπια και μήτρα, προσφορά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, Ιερά Ευαγγέλια του 18ου και 19ου αιώνα, σμάλτα, πόρπες από ελεφαντόδοντο και ασήμι, χρυσοσκάλιστοι Σταυροί ευλογίας του 19ου και αρχών του 20ου αι., εις εκ των οποίων φέρει Τίμιο Ξύλο, πολλά λειτουργικά σκεύη και είδη λαϊκής τέχνης, λειτουργικά βιβλία, ιστορικά έγγραφα και σφραγίδες, ξυλόγλυπτο Τίμιο Σώμα του Κυρίου του τέλους του 18ου αιώνα, αρχιερατικά άμφια του αειμνήστου Μητροπολίτου κυρού Ισιδώρου, βιβλία και συγγράμματα, αλλά και προσωπικά αντικείμενα του μεγάλου εκκλησιαστικού ρήτορα και γόνου της Χώρας Μιχαήλ Γαλανού. 
Το Σκευοφυλάκιο του Ιερού Καθεδρικού Ναού αποτελεί θησαυροφυλάκιο της Ιστορίας, του Πολιτισμού και της Πίστης των Καλυμνίων, μέσα στον παλαιότερο και ιστορικότερο ναό της Καλύμνου των νεότερων χρόνων.  
Θεόφιλος Τσουκαλάς, Ιστορικός, Καθηγητής Γυμνασίου Χώρας 


ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ κ. ΙΩΑΝΝΗΝ ΧΑΛΙΚΟΝ 
Ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού Παναγίας Κεχαριτωμένης Χώρας Καλύμνου, και το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον, ευχαριστούν από καρδίας τον φιλοπρόοδον και αγαπητόν συμπατριώτην μας κ. Ιωάννην Χαλίκον, δια την προσφοράν αυτού, υπέρ του Ναού, τόσον κατά τας εργασίας ανακαινίσεως, όσον και δια τας προθήκας του Ιερού Σκευοφυλακίου, και του εύχεται τα κράτιστα. Επιμέλεια: Γεώργιος Ι. Χρυσούλης, Γραμματέας Ιεράς Μητροπόλεως. 
Φωτογραφίες: π. Κ. Σμαλιός


Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο με θέμα τη Συνοδικότητα στο Fribourg


Το Μεταπτυχιακό Ινστιτούτο Ορθοδόξου Θεολογίας τού εν Σαμπεζύ Γενεύης Ορθοδόξου Κέντρου τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, σε συνεργασία με το Τμήμα Θεολογίας τού Πανεπιστημίου τού Φριβούργου, το Ινστιτούτο Οικουμενικών Σπουδών (ISO) τού ως άνω Πανεπιστημίου και τη Διεθνή Ακαδημία Επιστημών Θρησκείας (AISR), πραγματοποιεί μεταξύ 16 και 18 Νοεμβρίου, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου του Φριβούργου, Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Synodality and its implementation – a theological “topos” for the Church in East and West» (Η Συνοδικότητα και η εφαρμογή της – ένας θεολογικός «τόπος» για την Εκκλησία σε Ανατολή και Δύση). 
Το Διεθνές Συνέδριο ξεκίνησε τις εργασίες του με την ανάγνωση του Μηνύματος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Στον Χαιρετισμό τής Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος υπογραμμιζόταν η σημασία τής Συνοδικότητας, ἡ ὁποία: «ἀποτελεῖ κεντρικὴν διάστασιν τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Κατὰ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογίαν, ἡ Ἐκκλησία εἶναι “οὐσιαστικῶς συνοδική”. Μόνον ἐπ’ αὐτῆς τῆς ἐκκλησιολογικῆς θεωρήσεως τῆς συνοδικῆς φύσεως τῆς Ἐκκλησίας εἶναι δυνατὴ ἡ κατανόησις τῆς λειτουργίας τῶν συνόδων ἐν αὐτῇ. Ἡ ἐν Κρήτῃ, κατὰ Ἰούνιον 2016, συνελθοῦσα Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος, ἔκφρασις τῆς ἀδιαταράκτου συνοδικῆς συνειδήσεως καὶ τῆς βαθείας συνοδικῆς πείρας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, διὰ τῶν ἀποφάσεων αὐτῆς, ἐξέφρασεν ἐπικαίρως τὴν ἐκκλησιολογικὴν αὐτοσυνειδησίαν τῆς Ὀρθοδοξίας, την πιστότητα εἰς τὴν ζῶσαν ἐν αὐτῇ διηνεκῶς παράδοσιν τῆς ἀληθείας, ἐπανεβεβαίωσεν ὅτι ἐπὶ ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων ἰσχύει ἡ αὐθεντία τῶν σχετικῶν συνοδικῶν ἀποφάσεων καὶ ἐδημιούργησε νέον ἐνδιαφέρον, διαχριστιανικῶς, διὰ τὴν ἀρχὴν τῆς συνοδικότητος καὶ διὰ τὸν συνοδικὸν θεσμόν. Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος ἀποτελεῖ ἀξονικὸ γεγονὸς εἰς τὴν σύγχρονον παρουσίαν καὶ πορείαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖον ἀφορᾷ κατὰ τρόπον ἄμεσον εἰς τὴν ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τὰς διορθοδόξους σχέσεις, εἰς τοὺς διαχριστιανικοὺς διαλόγους καὶ εἰς τὴν συνάντησίν της μὲ τὸν σύγχρονον κόσμον». 


Στο τέλος του Μηνύματος τής Α.Θ.Π. εκφράζονται η ιδιαιτέρα χαρά για τον νέο αυτό αγλαό καρπό της αγαστής συνεργασίας του Πανεπιστημίου του Φριβούργου με το Μεταπτυχιακό Ινστιτούτο Ορθοδόξου Θεολογίας του Σαμπεζύ, καθώς και ευχές για επιτυχή διεξαγωγή του διεθνούς Συνεδρίου, λυσιτελείς διαβουλεύσεις και θεάρεστο καρποφορία «πρὸς δόξαν τοῦ μεγαλοδώρου Θεοῦ καὶ ἐπ’ ἀγαθῷ τῶν ἐν διαλόγῳ ἀγάπης καὶ ἀληθείας Ἐκκλησιῶν ἡμῶν». 
Ἀκολούθησε ο Χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελβετίας κ. Ιερεμίου, Προϊσταμένου τού εν Σαμπεζύ Γενεύης Ορθοδόξου Κέντρου τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε: «Ὁ συνοδικὸς θεσμὸς ὑπῆρξε γιὰ τὶς δύο Ἐκκλησίες ἡ μόνη ὁδὸς γιὰ τὴν ὑπεράσπιση ὄχι μόνο τῆς παραδεδομένης πίστεως ἀπὸ ὁποιεσδήποτε αἱρετικὲς παρεκκλίσεις, ἀλλὰ καὶ τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ ἀνεπιθύμητες θεολογικὲς συγχύσεις ἤ αὐθαίρετες ἐκκλησιαστικὲς πράξεις. Ὑπὸ τὴν ἔννοια αὐτή, ἡ συνοδικὴ συνείδηση παρέμεινε ἀλώβητη στὶς δύο Ἐκκλησίες καὶ μετὰ τὸ σχίσμα τοῦ ΙΑ’ αἰῶνα τόσο γιὰ τὴν ἐσωτερική τους λειτουργία, ὅσο καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ τὶς ἀλλεπάλληλες ἑνωτικὲς πρωτοβουλίες». 
Ο Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε και αυτός την ιδιαίτερη χαρά του, γιατί στο Θεολογικό αυτό Συνέδριο συμμετέχουν όχι μόνο οι έγκριτοι καθηγητές των τριών συνεργαζομένων για μία ολόκληρη εικοσαετία Θεολογικών Ιδρυμάτων και άλλοι ειδικοί εισηγητές, αλλά και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, όπως επίσης και αρκετοί απόφοιτοι τού πρωτοποριακού τριμερούς μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών τού Σαμπεζύ, «οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὴ νέα γενεὰ θεολόγων μὲ ὁρατὴ τὴν προοπτικὴ ἀποκαταστάσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας, μὲ γνώμονα τὴν ὀρθοδοξία τῆς πίστεως καὶ τὸν σύνδεσμο τῆς ἀγάπης». 


Στο Διεθνές Συνέδριο έχουν προσκληθεί Ομιλητές από όλες τις κατά τόπους Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και από τις Αρχαίες Ανατολικές Εκκλησίες.


11/16/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (16 Νοεμβρίου 2017)

Από την Ημερίδα για τον Πατριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο στην Μεγάλη του Γένους Σχολή 


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ καί ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πρό εἰκοσαετίας ἐκδημήσαντος πρός Κύριον ἀειμνήστου Μητροπολίτου Τυάνων κυροῦ Φιλίππου, διατελέσαντος συνεργάτου Αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 15ης Νοεμβρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἐφορείας τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Συλλόγου Φίλων αὐτῆς ἡμερίδα, ἐπί τοῦ θέματος “Χρέος μνήμης πρός τόν Ἅγιο Γεννάδιο Β’ Σχολάριο”, ὁμιλήσας καταλλήλως περί τῆς προσωπικότητος τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ πρώτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μετά τήν Ἅλωσιν, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τῆς Σχολῆς.


Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐν Ἀττικῇ ἐπισυμβάσης θανατηφόρου πλημμύρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε θερμόν μήνυμα συμπαραστάσεως πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεγάρων καί Σαλαμίνος κ. Κωνσταντῖνον καί τούς Ἐξοχ. κ.κ. Προκόπιον Παυλόπουλον, Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, Ἀλέξην Τσίπραν, Πρωθυπουργόν, καί Ρέναν Δούρου, Περιφερειάρχην Ἀττικῆς, ἐκφράσας τά συλλυπητήριά Του διά τά θύματα καί τήν συμπάθειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τούς πληγέντας, ὡς καί τήν Πατριαρχικήν προσευχήν ὑπέρ τῆς ταχείας παρελεύσεως τῆς δοκιμασίας καί ἐπουλώσεως τῶν πληγῶν. 
* * * 
Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 16ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Osmanoğlu» νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, ὑποβληθέντα εἰς ἐπέμβασιν, εἰς ὅν ηὐχήθη ἀδελφικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, παρέστη κατά τήν ἐναρκτήριον συνεδρίαν τοῦ διοργανουμένου ὑπό τοῦ «Istanbul Research Institute» ἐπιστημονικοῦ συμποσίου, ἐπί τοῦ θέματος «Discovering Byzantium in Istanbul: Scholars, Institutions and Challenges, 1800 - 1955», ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ «Pera Müzesi». 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον καί τόν Ἐξοχ. κ. Νικόλαον Σηφουνάκην, πρῴην Ὑπουργόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Παλαμᾶ Τσιλιπάκου, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀναστασίου Λεοντιάδου, ἐφημερίου τοῦ ἐν Mediterranean Cosmos Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνδρέου Βαdila, Μεταπτυχιακοῦ Φοιτητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης. 
- Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκα κ. Πανάρετον, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, μετά μελῶν αὐτῆς, προσκαλέσαντας Αὐτόν ἵνα τούς εὐλογήσῃ ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ ἐν Γαλατᾷ Ἱ. Βατοπαιδινοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον. 
-  Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Κύριλλον Χατζηγρηγορίου καί τόν Ὁσιωτ. μοναχόν κ. Προκόπιον Σουφάλην, ἐκ τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Κελλίου τοῦ Ἁγίου Νικολάου Χαλκιᾶ Καρυῶν. 
-  Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐθυμίου Λιάκου, Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Περιφερειακοῦ Θεάτρου (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Κοζάνης, τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Δημοπούλου, Καλλιτεχνικῆς Διευθυντρίας, τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἠλιού Παπαδοπούλου καί Ἀθανασίου Ρέστα, Ἠθοποιῶν, τῆς Εὐγεν. κ. Σοφίας Ἀντωνίου, ὁμοίως Ἠθοποιοῦ, ἐκ Κοζάνης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Richard Lucas, Καλλιτέχνου, ἐξ Αὐστραλίας. 
- Τήν Ἐλλογιμ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Διευθύντριαν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, παρουσιάσασαν τόν Ἐλλογ. κ. Abdülvahit Yücel, νεοδιορισθέντα παρ’ αὐτῇ Ὑποδιευθυντήν, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτoῦ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστάθιον Λιανόν Λιαντῆν, Εἰδικόν Γραμματέα θρησκευτικῆς καί πολιτιστικῆς διπλωματίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Zekeriya Yasemin, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀτταλείας. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Χατζηστεφάνου, Ξεναγόν, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Τζάμπογλου, Πολιτικόν Μηχανικόν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Πλουτάρχου, Μεταλλιολόγου Μηχανικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Γιακουμέλον, Ἐπαγγελματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Σπυρίδωνος, ἐκ Ζακύνθου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Domenico Sessa καί τήν Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης θεατρικήν παράστασιν, ὑπό τόν τίτλον «Φτάσε ὅπου δέν μπορεῖς», ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν «Δημήτριος Φραγκόπουλος» τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τήν Τετάρτην, 15ην Νοεμβρίου. 
- Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἔκθεσιν ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Abit Güner, Καλλιτέχνου, μέ θέμα «Resim Serüvenim», ἐν τῷ ἐν Nişantaşı Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ «Galeri İdil», αὐθημερόν.

Μηνύματα συμπάθειας του Οικουμενικού Πατριάρχη προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας

Δήλωση του Οικουμενικού Πατριάρχη για τις καταστροφικές πλημμύρες στη Δυτική Αττική


Εξ αφορμής των καταστροφικών πλημμυρών στην Αττική ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 
«Εις αυτήν την συγκλονιστικήν στιγμήν διά τους κατοίκους της Αττικής η Μητέρα Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως ευρίσκεται κοντά εις τας οικογενείας των θυμάτων και εις τους πληγέντας με την στοργή και την προσευχή της και παρακαλεί τον Δημιουργόν και Προνοητήν του παντός να επουλώση τας πληγάς των και να φυλάττη την περιοχήν και όλην την Ελλάδα από κάθε περαιτέρω κίνδυνον και απειλήν. Παραλλήλως, παρακαλεί όλα τα τέκνα της να σέβωνται και να προστατεύουν το φυσικόν περιβάλλον που είναι ο κοινός οίκος μας και να μη το καταστρέφουν ή το επιβαρύνουν πέραν της λογικής και εν μέτρω χρήσεως αυτού. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, ως γνωστόν, επί δεκαετίας, αγωνίζεται προς αυτήν την κατεύθυνσιν της ευαισθητοποιήσεως των ανθρώπων και καλεί όλους εις συστράτευσιν επί τω κοινώ αγαθώ».
Από το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΝΝΑΔΙΟ ΣΧΟΛΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ


Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή τίμησε στις 15 Νοεμβρίου 2017 τον ιδρυτή της, Πατριάρχη Γεννάδιο Β΄ Σχολάριο, διοργανώνοντας ημερίδα υπό τον τίτλο «Χρέος μνήμης προς τον Άγιο Γεννάδιο Β’ Σχολάριο». 
Η ημερίδα έγινε σε συνεργασία της Σχολής με τον Σύλλογο Φίλων της Μεγάλης του Γένους Σχολής, που εδρεύει στην Αθήνα. 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος έθεσε υπό την αιγίδα του την εκδήλωση, παρέστη αυτοπροσώπως, ομίλησε σχετικώς και κήρυξε την έναρξη της. 
Εν συνεχεία την εκδήλωση χαιρέτησαν και καλωσόρισαν τους παρευρισκομένους,  ο καθηγητής Γιάννης Γιγουρτσής, εκ μέρους της Μεγάλης του Γένους Σχολής, και η κ. Νέλα Ηλιοπούλου, εκ μέρους των Φίλων της Μεγάλης του Γένους Σχολής. 
Ακολούθησαν οι ενδιαφέρουσες ομιλίες των τριών εισηγητών οι οποίοι ήταν οι: 
Χρήστος Αραμπατζής, Καθηγητής Πατρολογίας, στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ευαγγελία Αμοιρίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκκλησιαστικής Ιστορίας, στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διάκoνος Stefan Toma, Διδάκτωρ Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Υφηγητής (Habilitand) στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Christian-Albrechts του Κιέλου, Γερμανία. 
Χαιρετισμό με αναφορές στο θέμα της ημερίδας απηύθηνε και ο κ. Στάθης Λιαντής, Ειδικός Γραμματέας Θρησκευτικής Πολιτικής του ΥΠΕΞ. 
Ακολούθησε συζήτηση των ομιλητών με το κοινό, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δεξίωση στην είσοδο της Σχολής.


11/15/2017

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ


Γράφει ο Θεολόγος-Εκκλησιαστικός Ιστορικός-Νομικός Ιωάννης Ελ. Σιδηράς 
Το θεοδώρητο μυστήριο του γάμου υπό το πρίσμα των αποφάσεων της Αγίας και Μεγάλης εν Κρήτη Συνόδου της Ορθοδοξίας.
Στην σύγχρονη εποχή του ηθικού σχετικισμού και της εκκοσμικεύσεως ακόμη και της μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας, η Αγία και Μεγάλη εν Κρήτη Σύνοδος αίρει ανάχωμα και διατυπώνει λόγο αληθείας υπέρ της προστασίας του θεοδώρητου μυστηρίου του Γάμου και του ιερωτάτου θεσμού της οικογένειας στο πλαίσιο της σωτηριολογικής και μυστηριακής οντολογίας της Εκκλησίας.
Ολόκληρο το κείμενο στη συνέχειαΌλα τα κείμενα του Ιωάννη Σιδηρά στο προσωπικό του ιστολόγιο
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ Α΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΣΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΛΓΙΟΥ (1-8 Νοεμβρίου 2017)


- Πανήγυρις Ι. Μητροπολιτικού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών Βρυξελλών. 
- Η 2η τριήμερη ιερατική σύναξη της Ι. Μητροπόλεως Βελγίου και εξαρχίας Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου.


Νέα Ορθόδοξη Ενορία στην Χάγη Ολλανδίας 
Στις 5 Νοεμβρίου 2017 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας ετέλεσε την Θεία Λειτουργία στην Ενορία του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιακώβου και της Αγίας Παρασκευής στην Χάγη, την πρωτεύουσα της Ολλανδίας, με συλλειτουργούς τον Πρωτοπρεσβύτερο Willibrord d’ Ulft και τον διάκονο Βαρνάβα Genbrugge. Η Θεία Λειτουργία τελέσθηκε σε παρεκκλήσιο της σοφίτας της Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας, στο κέντρο της Χάγης. 


Η νέα αυτή Ενορία της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου και Εξαρχίας Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου δημιουργήθηκε εδώ και μερικές μόνο ημέρες για τις θρησκευτικές ανάγκες ενός μικρού αριθμού ορθοδόξων χριστιανών, που διαβιούν στην πρωτεύουσα αυτή της Ολλανδίας και τις γύρω περιοχές. Τούτο συνέβη μετά την προσχώρηση του πατρός Willibrord van Ulft στην Ιερά Μητρόπολη Βελγίου, προερχομένου από την Εξαρχία των Ενοριών Ρωσσικής Παραδόσεως εν Δυτική Ευρώπη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Οι ενορίτες ακολούθησαν τον πατέρα Willibrord van Ulft στην νέα αυτή του επιλογή. Είναι μικρός αριθμός ορθοδόξων χριστιανών διαφόρων προελεύσεων. Δεν ξεχνούμε τα λόγια του Κυρίου μας «Μη φοβού το μικρόν ποίμνιον». Αυτή την στιγμή στηριζόμαστε σ´αυτή την σημαντική φράση του Κυρίου. Πράγματι και οι μαθητές του Χριστού ήταν πολύ ολίγοι στον αριθμό. Η Βασιλεία του Θεού είναι ένα θεϊκό δώρο και κανείς δεν δύναται να εμποδίσει κάποιον να συμμετάσχει σ´αυτήν. Αυτό το Βασίλειο θα μεγαλώσει όπως ο σπόρος της Παραβολής του Σπορέως που έπεσε στην αγαθή γή. Θα ελκύεται από την αδυναμία και τις αμαρτίες του λαού, αλλά θα έχει μέλλον και στο τέλος θα προοδεύσει με την βοήθεια του Θεού. 


Μετά την Θεία Λειτουργία έγινε δεξίωση κατά την οποία οι ενορίτες είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν και συζητήσουν με τον Μητροπολίτη, ο οποίος ευχήθηκε το καλώς ορίσατε στον πατέρα Willibrord van Ulft και τους ενορίτες του. 
Η επιλογή των προστατών Αγίων εξηγείται ως εξής: ο Απόστολος Ιάκωβος, γιός του Ζεβεδαίου, αφ' ενός, είναι ο προστάτης της πόλεως της Χάγης. Αφ´ετέρου, η Αγία Παρασκευή, είναι μία Ελληνίδα Αγία των Επιβατών της Θράκης, όχι μακρυά από την Κωνσταντινούπολη, που έζησε τον 11ο αιώνα, και που οι ενορίτες την ευλαβούνται πολύ. Οι ευσεβείς γονείς της της εδίδαξαν όταν ήταν μικρή τις αλήθειες του Ευαγγελίου, και ιδίως ότι όποιος θέλει να ακολουθήσει τον Κύριο, πρέπει να εγκαταλείψει τα πάντα για να Τον ακολουθήσει. Όταν πέθαναν οι γονείς της, η νέα Παρασκευή εγκατέλειψε τον κόσμο για να ζήσει στην έρημο. Πρώτα αφοσιώθηκε στον Θεό με προσευχή και νηστεία. Εν συνεχεία άρχισε μεγάλη άσκηση στην έρημο του Ιορδάνου. Η Αγία Παρασκευή είναι ιδιαίτερα αγαπητή στους Σέρβους ορθοδόξους χριστιανούς, στους Ρουμάνους, στους Μολδαβούς και στους Βουλγάρους. Το 1641 τα άγια λείψανά της δόθηκαν στον πρίγκηπα της Μολδαβίας Βασίλειο Λούπο, σαν αναγνώριση για την υποστήριξή του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.


Related Posts with Thumbnails