_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

8/24/2016

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ (13-20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016)


Χρονικόν ἐπισκέψεως τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς Ἴμβρον 
13-20 Αὐγούστου 2016 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τήν γενέθλιον νῆσον αὐτοῦ Ἴμβρον, μεταξύ 13ης καί 20ῆς Αὐγούστου 2016, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ πανηγυρικοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὡς καί διά νά παραστῇ εἰς τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις διά τήν συμπλήρωσιν 25 ἐτῶν Πατριαρχίας Του, ὀργανωθείσας ὑπό τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ἰμβριακῶν Σωματείων καί τοῦ ἐν τῇ Πόλει Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἰδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ). Σημειωτέον, ὅτι ἡ ἐφετεινή χρονιά σηματοδοτεῖ καί μίαν ἄλλην λίαν ἀξιοσημείωτον ἐπέτειον, ἀφορῶσαν εἰς τήν ἐν γένει ἐκκλησιαστικήν σταδιοδρομίαν τοῦ Σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδοξίας, ἤτοι τήν συμπλήρωσιν 55 ἐτῶν ἀπό τῆς εἰσόδου Του εἰς τάς τάξεις τοῦ ἱεροῦ κλήρου.
Τοιουτοτρόπως, οἱ ἀνά τόν κόσμον διεσπαρμένοι Ἴμβριοι συντοπῖται Του ἔσπευσαν εἰς τά πάτρια ἐδάφη, ἐν συγκινήσει πολλῇ, ὅπως καταθέσουν, ὡς ἐλάχιστον φόρον τιμῆς, τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας των διά τά θαυμαστά ἐπιτεύγματα τοῦ Πατριάρχου των, γενικῶς καί εἰδικώτερον ὑπέρ τῆς κοινῆς πατρίδος, μέ ἀποκορύφωμα τήν ἀναζωογόνησιν τῆς Ρωμαίηκης παιδείας ἐν Ἴμβρῳ καί τήν δι’αὐτῆς συνέχισιν τοῦ πατροπαραδότου πολιτισμοῦ της. 
Ἀναχωρήσας ἐκ Πόλεως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 13ης Αὐγούστου, ἔφθασεν εἰς τόν λιμένα τοῦ Ἁγίου Κηρύκου, ὑπαντηθείς μετ᾽ἐνθουσιωδῶν καί θερμῶν ἐκδηλώσεων χαρᾶς καί ἀγάπης, ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου καί Μύρων κ. Χρυσοστόμου, τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Νήσου, πλείστων μονίμων κατοίκων, ὡς καί παραθεριστῶν Ἰμβρίων ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἐκεῖθεν μετέβη καί προσεκύνησεν εἰς τόν ἐν τῇ πρωτευούσῃ Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐν τῷ ὁποίῳ εἶχε χειροτονηθῆ διάκονος τήν 13ην Αὐγούστου 1961. 
Μέλη τῆς Συνοδείας τοῦ Παναγιωτάτου ἦσαν οἱ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων καί Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος-Φωτογράφος, Στέφανος Σάλσμαν, Παναγιώτης Γραφιαδέλης καί Κωνσταντῖνος Ταλιαδοῦρος, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων. 
Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 14ης Αὐγούστου, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε κατά τήν τελεσθεῖσαν Θ. Λειτουργίαν ἐν τῷ προσφάτως ἀνακαινισθέντι ἐν τῇ κώμῃ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, οὗτινος τά θυρανοίξια ἐτέλεσεν Οὗτος τόν παρελθόντα Ἀπρίλιον. Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων γονέων καί ἀδελφῶν τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἰακώβου, ὡς καί ἕτερον ὑπέρ τῶν ἐν τῷ Κοινοτικῷ Κοιμητηρίῳ ἀναπαυομένων συγγενῶν Αὐτοῦ. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως ἐν τῷ φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ, κειμένῳ ἐν τῇ εἰσόδῳ τοῦ ἰδίου χωρίου, ἔνθα παρέστη συμπροσευχόμενος καί ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει ἡμῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας. 


Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 15ην ἰδίου, μεταβάς μετά πάντων τῶν ἀνωτέρω εἰς τήν κώμην τῶν Ἀγριδίων, προέστη τῆς ἐν πάσῃ μεγαλοπρεπείᾳ τελεσθείσης Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ χωρίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου καί Μύρων κ. Χρυσοστόμου. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε διά τήν Παναγίαν, ἀλλά καί διά τήν ἐπ’ἐσχάτων παρατηρουμένην ἀνασυγκρότησιν τῆς Νήσου καί δή τῆς ἐν αὐτῇ ὁμογενειακῆς παιδείας, καί διένειμεν εἰς τούς πολυπληθεῖς πιστούς ἱερά ἐνθύμια. Εἶτα, ηὐλόγησεν ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ Ναοῦ τά παραδοσιακά ἐδέσματα, συνεχάρη διά συντόμου ὁμιλίας καί ηὐχήθη τούς ἐκκλησιασθέντας καί ἀπέστειλε χαιρετισμόν καί εὐλογίαν πρός τούς ἁπανταχοῦ Ἰμβρίους καί Τενεδίους. Ἠκολούθησεν ἑόρτιον γεῦμα παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννου Καμπούρη, Διευθυντοῦ Σπουδῶν τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ὁμίλου «Σύγχρονο», ἐν τῇ ἐν τῷ αὐτῷ χωρίῳ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 
Τήν ἑπομένην, 16ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης, ἐπραγματοποίησεν ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν πρός τόν Ἔπαρχον τῆς Νήσου Ἐντιμ. κ. Muhittin Gürel, μεθ’οὗ ἔσχεν ἐγκάρδιον ἐπικοινωνίαν. 
Τό άπόγευμα τῆς Τρίτης, 16ης καί τάς πρωϊνάς ὥρας τῆς Τετάρτης 17ης ἰδίου, ἀφίχθησαν εἰς τήν νῆσον, ἐκ Θεσσαλονίκης οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Μιλήτου κ. Ἀπόστολος καί Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Θερμῶν κ. Δημήτριος καί Ἀμορίου κ. Νικηφόρος∙ ἐκ τῆς Πόλεως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός∙ ἐκ δέ τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους οἱ Πανοσιολ. Ἱερομόναχοι π. Γεώργιος καί Εὐδόκιμος Βατοπαιδινοί, ἅπαντες διά νά μετάσχωσιν εἰς τάς διοργανωθείσας, ἐπί τριήμερον, ἐκδηλώσεις τιμῆς ἐπί τῇ συμπληρώσει 25 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκλογῆς καί ἀναρρήσεως τῆς Α.Θ.Παναγιότητος εἰς τόν Πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον. Κατά τό διάστημα τοῦτο ὁ Πατριάρχης οὐδέποτε ἐλησμόνησε τήν μικράν ἰδιαιτέραν πατρίδα Του, παραλλήλως πρός τά λοιπά ὑψηλά καί ὑπεύθυνα Πατριαρχικά καθήκοντα Αὐτοῦ. 
Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 17ης Αὐγούστου, ὁ Σεπτός Προκαθήμενος μετέβη μεθ’ ἁπάσης τῆς τιμίας Συνοδείας Αὐτοῦ, τῶν προσελθόντων Ἁγίων Ἀρχιερέων καί πατέρων, καθώς καί τοῦ Έξοχ. κ. Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος, εἰς τό ἐν τῇ περιοχῇ Βαλανάρι Ἱερόν Ἐξωκκλήσιον τῶν Ἁγίων Ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ, διά νά συμπροσευχηθοῦν κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ. Ἐπηκολούθησε γεῦμα προσφερθέν ὑπό τῶν πανηγυριστῶν κατά τά τοπικά ἔθιμα. 


Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἄπαντες οἱ άνωτέρω μετέβησαν εἰς τά Ἀγρίδια διά νά εὐλογήσῃ διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Του ὁ Πατριάρχης τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Γυμνασίου-Λυκείου διοργανωθεῖσαν πρός τιμήν Του ἐκδήλωσιν. Μετά τάς εἰσαγωγικάς ὁμιλίας καί τούς χαιρετισμούς, προεβλήθη ὀπτικο-ἀκουστικόν ὑλικόν (video), δι΄ οὗ ἐπαρουσιάσθησαν διάφοροι πτυχαί ἐκ τοῦ βίου καί τοῦ πολυσχιδοῦς ἔργου τοῦ τιμωμένου Πατριάρχου. Μετά ταῦτα ἐγένετο ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου μέ τίτλον: «Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης στήν Ἴμβρο», μέ πλείστας φωτογραφίας τῆς Βασιλικῆς Ξεινοῦ, ἐκδοσις τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων, ὡς καί ἑτέρου Λευκώματος τιτλοφορουμένου: «100 λέξεις γιά τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο τόν Ἴμβριο», ἐκδόσεως τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θράκης. Μετά τάς προσφωνήσεις ὑπό τοῦ τε Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου καί τῶν Προέδρων τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων κ. Πάρι Ἀσανάκη καί τῆς ἐν Βορείῳ Ἑλλάδι δραστηριοποιουμένης Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θράκης κ. Παύλου Σταματίδου, ὡς καί ἐκπροσώπων Ἰμβριακῶν Συλλόγων Νοτίου Ἀφρικῆς καί Αὐστραλίας, καί τήν ἀντιφώνησιν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, οἱ παρόντες ἐξεναγήθησαν ἐν τῷ χώρῳ τῆς φωτογραφικῆς ἐκθέσεως διά τήν Ἴμβρον καί ἐπηκολούθησε δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τῶν διοργανωτῶν ἐν ἑστιατορίῳ τῶν Ἀγριδίων. 


Τήν ἐπομένην, Πέμπτην, 18ην Αὐγούστου, ἐτελέσθη ὑπαίθριος Θεία Λειτουργία ἐν τῇ περιοχῇ «Σπηλιά» τῶν Ἀγριδίων, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, εὐλογήσαντος καί ἁγιάσαντος τούς παρισταμένους πιστούς καί ὁμιλήσαντος καταλλήλως. Περατωθείσης τῆς Θείας Λειτουργίας, προσεφέρθη μεσημβρινόν γεῦμα ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου εἰς τό ὑπέροχον τοπίον πού περιβάλλει τόν αἰωνόβιον πλάτανον. 


Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἅπαντες, παρόντος καί τοῦ Δημάρχου τῆς Νήσου Ἐντιμ. κ. Ünal Çetin, συμμετέσχον εἰς τάς διεξαχθείσας ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις εἰς τόν πρό τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἁγίων Θεοδώρων χῶρον, ὅπου ἐγένοντο ἐπίσημοι χαιρετισμοί ὑπό ἐκπροσώπων τῶν ἁρμοδίων Ἰμβριακῶν Σωματείων, ὡς καί ὑπό τῶν Ἐντιμολ. κ.κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος τῆς Μ.τ.Χ.Ε. καί Προέδρου τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ἴμβρου (ΕΜΣΙ), Ἐλλογιμ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου, Προέδρου τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ), Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Φραντζῆ, ἐκπροσώπου τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν, καθώς καί τοῦ κ. Δημητρίου Ζορλοῦ, Προέδρου τοῦ Συλλόγου Προστασίας, Ἀλληλεγγύης καί Βιωσίμου Ἀναπτύξεως Ἴμβρου, ἀναφερθέντων εἰς τήν μεγίστην σημασίαν τῆς ἑορταζομένης ἐπετείου τῆς Α.Θ.Παναγιότητος διά τήν οἰκουμενικήν καί τήν τοπικήν Ἐκκλησίαν καί τόν τόπον τοῦτον, ἐν τῷ ὁποίῳ συνετελεῖται σταδιακῶς καί σταθερῶς ἡ ἀποκατάστασις καί προαγωγή τῆς Ἑλληνογλώσσου Παιδείας καί τοῦ Ρωμαίηκου πολιτισμοῦ. Ἡ ἐκδήλωσις διηνθίσθη διά τῆς ἐκτελέσεως τοπικῶν χορῶν ὑπό τοῦ χορευτικοῦ συγκροτήματος νεολαίας Ἰμβρίων. 


Ἡκολούθησε καλλιτεχνική βραδυά ὑπό τό φῶς τῆς Αὐγουστιάτικης Πανσελήνου, ὑπό τῆς ἐξεχούσης καί πανελληνίου κύρους καλλιτέχνιδος Εὐγεν. κ. Εὐανθίας Ρεμπούτσικα, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτασμῶν διά τά 25 ἔτη τῆς εὐκάρπου καί τετιμημένης πατριαρχίας τοῦ Ἰμβρίου Προκαθημένου. Μετά τό πέρας τῆς συναυλίας, λαβών τόν λόγον ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, κατέθεσεν εἰς τό ὑπερπληρῶσαν τόν πέριξ χῶρον ἀκροατήριον λόγον χαρᾶς καί συγκινήσεως, ἐπευλογῶν τά μέχρι τοῦδε λίαν ἐπιτυχῶς πεπραγμένα, ἐκφράζων, συνάμα, τήν ἐλπίδα διά μίαν μακροπρόθεσμον καί εὐοίωνον προοπτικήν διά τό μέλλον τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδος Του, παροτρύνας κυρίως τήν συνέχισιν τῶν κοινῶν προσπαθειῶν καί τῆς δραστηριοποιήσεως τῶν συμπατριωτῶν Του διά τήν ἐπίτευξιν τοῦ ἱεροῦ τούτου στόχου. 


Τήν πρωΐαν τῆς 19ης ἰδίου, ἅπαντες μετέβησαν εἰς τό χωρίον τοῦ Σχοινουδίου, ἔνθα ἡ Σεπτῆ Κορυφή ἐτέλεσε τόν Μικρόν Ἁγιασμόν, δι’ οὗ ἐνεκαινίασεν δύο κτήρια, τοῦτο μέν, τό κείμενον ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης, γνωστόν ὡς «Μητρόπολις» καί ἄρτι ἀνακαινισθέν τῇ γενναιοδώρῳ προσφορᾷ τοῦ ἐν Η.Π.Α. διαβιοῦντος, Ἰμβρίου ἐπιχειρηματίου Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Ξεινοῦ, τοῦτο δέ, τήν προσφάτως ἀνακατασκευασθεῖσαν τῇ ἀρωγῇ τοῦ Δήμου Νέας Σμύρνης καί τῇ ὑλικῇ συμβολῇ τοῦ συμπατριώτου Ἐντιμ. κ. Τάκη Κοτζίνη ἕδραν τοῦ ἀρτισυστάτου Συλλόγου Ἀλληλεγγύης καί Ἀλληλοβοηθείας Σχοινουδίου. Ἀκολούθως, ὡμίλησαν ὁ Πρόεδρος αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάος Λαφιατῆς, ὅστις καί ἀνεφέρθη εἰς τό ἱστορικόν τῆς ἱδρύσεως καί τούς ἐν γένει στόχους τοῦ εἰρημένου Συλλόγου, καί ὁ Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιος Ξεινός μέ θέμα: «Συλλογική Δράση στό Σχοινούδι καί Κοινωνικός Μετασχηματισμός τήν Δεκαετία 1940-1950». 


Ἐν συνεχείᾳ ἔλαβον τόν λόγον ὁ Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Ἐντιμ. κ. Σταῦρος Τζουλάκης, ὅστις προσῆλθεν εἰς τήν Νῆσον μεθ’ ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐκφράζων τήν χαράν καί τά κατακλύζοντα τήν ψυχήν του αἰσθήματα ἱκανοποιήσεως διά τήν παρουσίαν του εἰς τόν εὐλογημένον τοῦτον τόπον, ἐπαναλαμβάνων δέ, διά μίαν εἰσέτι φοράν, τήν συνεχῆ στήριξιν πού προτίθεται νά παρέχῃ ὁ ὑπ’ αὐτόν Δῆμος διά τήν ἀναγέννησιν καί ἀνάδειξιν τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τοῦ τόπου. Τέλος, ὡμίλησεν ὁ ἐν τῆ Πόλει Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, ὅστις ἐξέφρασε τόν θαυμασμόν, τήν ἐκτίμησιν καί τόν σεβασμόν του διά τό «μικρόν θαῦμα», ὅπως τό ἐχαρακτήρισε, πού συντελεῖται εἰς αὐτήν τήν, ἄλλοτε ξεχασμένην, γωνίαν τῆς ὑφηλίου, καί κατέκλεισεν ἡ Α.Θ.Παναγιότης. 
Πρό τῆς λήξεως τῆς τελετῆς, ἐγένετο ἡ ἀπονομή τιμητικῆς πλακέτας ὑπό τῶν ἐν Ἀθήναις καί Θεσσαλονίκῃ Συλλόγων, καθώς καί τοῦ τοπικοῦ Συνδέσμου, πρός τούς εὐεργέτας κ.κ. Ἀντώνιον Ξεινόν καί Τάκην Κοτζίνην, εἰς ἀνάμνησιν τῶν εὐγενῶν προσφορῶν των εἰς τό χωρίον τοῦ Σχοινουδίου. 
Τήν ἐπομένην, 20ήν ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνεχώρησε μετά τῆς τιμίας συνοδείας Του ἐκ τῆς Νήσου, προπεμφθείς τιμητικῶς ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί πολλῶν προσκυνητῶν, μέ προορισμόν τήν Πόλιν, εἰς ἥν ἀφίχθη ἀργά τό ἑσπέρας αὐθημερόν.

φωτογραφίες: Ηλίας Κουλουρίδης

8/23/2016

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΚΥΖΙΚΟΥ (ΦΩΤΟ)


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προέστη σήμερα, Τρίτη 23 Αυγούστου 2016, της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας για την εορτή της Αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στα ερείπια της ιστορικής Πατριαρχικής Μονής Φανερωμένης Κυζίκου, συλλειτουργούντων του Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στεφάνου και του Επισκόπου Αλικαρνασσού Αδριανού. 
Παρών και ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος, ο οποίος είχε αναλάβει την διοργάνωση της πανηγύρεως. 
Δημοσιεύουμε τα πρώτα φωτογραφικά στιγμιότυπα. 


ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ (ΦΩΤΟ)


Ὕστερα ἀπό πρόσκληση τοῦ Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Σμύρνης, Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Κυρίλλου Συκῆ, πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 21/8/2016, Διορθόδοξη Συνάντηση νέων στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Φωτεινῆς Σμύρνης. 
Πενήντα ὀρθόδοξοι νέοι, ὅλοι μέλη τῆς Ὀρθόδοξης Κοινότητος Σμύρνης, διαφόρων ἐθνικοτήτων, συναντήθηκαν τό ἀπόγευμα στή Σμύρνη στόν Ἱ. Ναό τῆς Ἁγ. Φωτεινῆς. Ἕλληνες, Ρῶσοι, Γεωργιανοί, Οὐκρανοί, Μολδαβοί καί Τούρκοι, ἐπί τρεῖς ὧρες συζητούσαν διάφορα πνευματικά καί κοινωνικά θέματα πού ἀφοροῦν τήν κοινωνία τῆς Σμύρνης. Συζήτησαν τά δεδομένα καί τίς δυνατότητες πού ὑπάρχουν σήμερα στή χώρα τῆς Τουρκίας καί συναποφάσισαν τόν προγραμματισμό καί τήν ὀργάνωση τῆς νέας κατηχητικῆς περιόδου 2016 – 2017. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι διαπιστώθηκε ἡ ὕπαρξη καί ἄλλων ὀρθοδόξων νέων στή Σμύρνη. Ὡς πρῶτο βῆμα ἀποφασίστηκε ἡ σύναξη ὅλων αὐτῶν τῶν νέων. 
Ὁ π. Κύριλλος μετέφερε τίς εὐχές καί τίς εὐλογίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ καί τήν ὑποστήριξή του. 
Ἀπό τή μεριά τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ὁ Γ.Γ. τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν Ὀρθοδοξία καί Βουλευτής Χίου, κ. Ἀνδρέας Μιχαηλίδης, ὁ ὁποῖος μέ μία ὁμάδα βρίσκεται ἀπό χθές στή Σμύρνη, διαβεβαίωσε τήν ἀμέριστη συμπαράσταση πρός τούς νέους ἀλλά καί πρός ὅλη τήν Ὀρθόδοξη Κοινότητα τῆς Σμύρνης. 
Ἡ ἑπόμενη συνάντηση τῶν Ὀρθοδόξων Νέων τῆς Σμύρνης προγραμματίστηκε γιά τόν ἑπόμενο μήνα, τόν Σεπτέμβριο.
Από την Ορθόδοξη Κοινότητα Σμύρνης


8/22/2016

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΖΙΚΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΤΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

Στιγμιότυπο από την περσινή Πατριαρχική Λειτουργία στην Φανερωμένη Κυζίκου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἡ ἀναχώρησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς Κύζικον Μ. Ἀσίας 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ καί κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, μετέβη τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 22ας Αὐγούστου, εἰς Πάνορμον (Bandırma) καί ἐκ τῆς ἀποβάθρας αὐτῆς ἀνῆλθεν εἰς Ἀρτάκην (Erdek), προκειμένου ἵνα προστῇ, διά δευτέραν φοράν, τῆς Θ. Λειτουργίας εἰς τά ἐρείπια τῆς ἱστορικῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης Κυζίκου, κατά τήν ἑόρτιον ἡμέραν αὐτῆς, τήν Τρίτην, 23ην ἰδίου, ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἧς ἡ ἐφέστιος καί ὁμώνυμος θαυματουργός ἱερά εἰκών τῆς Παναγίας φυλάσσεται, ὡς πολύτιμον θησαύρισμα, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ. 
* * * 
 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηναίου Νάκου, κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἰωάννου Παπαμιχαλάκη, Ἄρχοντος Μ. Ὑπομνηματογράφου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας - πρῴην Προέδρου τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων (Α’ Νεκροταφεῖον Δήμου Ἀθηναίων), τήν Δευτέραν, 22αν Αὐγούστου.

8/21/2016

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ


Ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος δεν θα εορτάσει και φέτος τα ονομαστήριά του (23 Αυγούστου μνήμη του Αγίου Ειρηναίου επισκόπου Λουγδούνου), λόγω των συνεχιζόμενων δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα μας για πολλούς συνανθρώπους μας.
Δείτε στη συνέχεια το σχετικό δελτίο τύπου της Ι. Αρχιεπισκοπής Κρήτης.Εκδηλώσεις για τα 10 χρόνια από την εις Κύριον εκδημία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης Τιμοθέου. 


Μουσικό αφιέρωμα μνήμης και τιμής για τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Τιμόθεο πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016 στις 7 μ.μ. στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (21 Αυγούστου 2016)


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 21ης Αὐγούστου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- ΤόνἘξοχ. κ. Tuve Skӑnberg, Μέλος τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Σουηδίας, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Eva. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Τσιτσόπουλον, Τεχνικόν Ἠλεκτρονικῶν Συστημάτων, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, Χημικοῦ, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Βικτωρίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μεθοδίου Βερνιδάκη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀντωνίου Παπαδημητρίου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου Κρήτης, τήνΤρίτην, 16ην Αὐγούστου. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σαμουήλ Ἐφέ, κατά τό ὑπό τῆς Κοινότητος Ἁγίου Νικολάου Χάλκης διοργανωθέν ἐτήσιον ἐν πλῷ δεῖπνον, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 21ης τ.μ.. 
- Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρουκ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Δημοσιογράφων Τουρκίας τελετήν ἀπονομῆς βραβείων, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 108 ἐτῶν ἀπό τῆς καταργήσεως τῆς λογοκρισίας τοῦ Τύπου, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «The Marmara», τήν Πέμπτην, 18ην ἰδίου.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΝΑΟ


ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
Ἀνακοινοῦται, ὅτι ἐπί τῇ Ἀποδόσει τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καθ᾿ ἥν τιμᾶται ἡ ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ φυλασσομένη θαυματουργός ἱερά εἰκών τῆς Παναγίας Φανερωμένης, θά χοροστατήσῃ ἐν αὐτῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Δευτέρας, 22ας Αὐγούστου, καί ὥραν 4:30 μ. μ., καί θά τελέσῃ τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τρίτης, 23ης ἰδίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημήτριος. 

8/20/2016

ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΖΙΚΟ (ΦΩΤΟ)


Την ερχόμενη Τρίτη 23 Αυγούστου 2016 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για δεύτερη συνεχή χρονιά θα λειτουργήσει στα ερείπια της Πατριαρχικής Μονής Παναγίας Φανερωμένης της Κυζίκου. 
Την περασμένη χρονιά πλήθος πιστών, απογόνων Αρτακηνών, Περαμίων, Κυζικινών αλλά και Ομογενείς της Πόλης, είχαν την ευλογία να συμμετάσχουν στην πρώτη Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στα εννιάμερα της Παναγίας, στην ιστορική αυτή Μονή της χερσονήσου της Κυζίκου.
Αυτές τις μέρες γίνονται οι απαραίτητες εργασίες στον χώρο, ώστε να ετοιμαστεί όπως πρέπει για την Πατριαρχική Λειτουργία. Από τις προετοιμασίες είναι και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα που δημοσιεύονται εδώ. 

ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

8/19/2016

Η ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΣΠΗΛΙΑ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ (ΦΩΤΟ)


Φωτογραφίες από την υπαίθρια Λειτουργία, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, στην περιοχή Σπηλιά της Ίμβρου, προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Μιλήτου Αποστόλου. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι: ο Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλος, ο Γέρων Δέρκων Απόστολος και οι Επίσκοποι του Οικουμενικού Θρόνου, Θερμών Δημήτριος, Αμορίου Νικηφόρος και Αλικαρνασσού Αδριανός. 
Ακολούθησε υπαίθριο γεύμα για όλους τους πιστούς, το οποίο ευλόγησε ο Πατριάρχης. 
Ο Πατριάρχης υπέγραψε και αντίτυπα του λευκώματος "Η Ίμβρος του Πατριάρχη", το οποίο κυκλοφορήθηκε με αφορμή τις εκδηλώσεις για τα 25χρονα της Πατριαρχίας Του, που πραγματοποιούνται αυτές τις μέρες στην Ίμβρο. 


Related Posts with Thumbnails